Terms of use

Dit zijn de algemene voorwaarden van BPA bergsport. Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je van BPA bergsport gebruik maakt. Maak daarom geen gebruik van BPA bergsport als je de voorwaarden niet accepteert. Deze algemene voorwaarden kunnen regelmatig worden aangepast, zonder dat BPA bergsport de gebruikers daarvan in kennis stelt.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en diensten van BPA bergsport.

1. Inhoud website

Alle informatie op BPA bergsport (berichten, reacties en geplaatst beeldmateriaal) is afkomstig van derden. BPA bergsport heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van deze informatie. BPA bergsport draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste berichten, reacties en beeldmateriaal.

2. Gedragscode

2.1 De gebruiker dient andere gebruikers niet te hinderen of te beperken in het gebruik van de diensten die BPA bergsport aanbiedt.
2.2 De gebruiker dient geen onrechtmatige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, grievende, obscene, racistische, vulgaire en / of pornografische informatie te plaatsen, direct op BPA bergsport of bereikbaar via een hyperlink. Dit is inclusief informatie die leidt tot of aanleiding geeft tot misdrijven of overtreding van de plaatselijk geldende wetten.
2.3 De gebruiker dient BPA bergsport niet te gebruiken met het doel om politieke en/of religieuze boodschappen te verkondigen, of voor het verspreiden van meningen over politieke en religieuze zaken.
2.4 De gebruiker dient geen informatie of ander materiaal op BPA bergsport te plaatsen dat inbreuk doet op rechten van anderen. Dit is inclusief inbreuk op privacy of het intellectuele eigendom zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar voor het betreffende materiaal.
2.5 De gebruiker dient geen materiaal op BPA bergsport te plaatsen dat virussen of andere schadelijke software bevat.
2.6 De gebruiker dient geen advertenties of andere commerciële boodschappen te plaatsen.
2.7 De gebruiker dient anderen niet aan te zetten tot het meedoen aan illegale activiteiten of het lid worden van een illegale organisatie.
2.8 De gebruiker dient BPA bergsport niet te gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens van anderen overeenkomstig de privacyvoorwaarden die BPA bergsport stelt.
2.9 De gebruiker dient BPA bergsport niet te gebruiken met als hoofddoel het inzamelen van giften of het werven van leden voor een organisatie.

BPA bergsport bepaalt uiteindelijk welke informatie, geplaatst op, dan wel verstuurd vanaf of ontvangen op de website, in strijd is met bovenstaande gedragscode.

Het definitieve oordeel over wat wel en niet is toegestaan op de website van BPA bergsport ligt te allen tijde bij BPA bergsport.

3. Uitsluiting

3.1 BPA bergsport behoudt zich het recht voor om gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de website en diensten van BPA bergsport indien de gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.
3.2 BPA bergsport behoudt zich het recht voor om accounts, berichten, locaties, foto’s, video’s en reacties te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing te wijzigen of te verwijderen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De gebruiker erkent en stemt ermee in dat BPA bergsport bestanden bevat (teksten, merken, logo’s, vormgeving, programmatuur en overige materialen) die eigendom zijn van BPA bergsport en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Teksten en beeldmateriaal geplaatst door de gebruiker uitgezonderd.
4.2 Door het plaatsen van teksten en foto’s op BPA bergsport geeft de gebruiker BPA bergsport toestemming tot gebruik, reproduceren, aanpassen en publiceren van deze content op de website van BPA bergsport.
4.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.
4.4 Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en /of te verveelvoudigen anders dan door het aanmelden als nieuwe gebruiker.

5. Garantie

BPA bergsport garandeert niet:

5.1 Dat teksten van gebruikers en de reacties daarop juist, accuraat en volledig zijn.
5.2 Dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.
5.3 Dat er bij een onderbreking geen verlies van informatie zal optreden. BPA bergsport is niet verplicht back-ups bij te houden van de informatie die de gebruiker op de website plaatst.
5.4 Dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
5.5 Dat de kwaliteit en resolutie van geplaatste foto’s intact blijven. BPA bergsport fungeert niet als een opslagruimte voor zulke media. Beeldmateriaal wordt gecomprimeerd op de servers van BPA bergsport opgeslagen.

BPA bergsport spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

6. Aansprakelijkheid

BPA bergsport is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van BPA bergsport of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en / of enige aanverwante dienstverlening van BPA bergsport.

7. Privacy

We zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming. BPA bergsport levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers, alleen indien daar naar ons oordeel reden toe is.

Algemene voorwaarden BPA bergsport 22-10-2016